Глобализация, изострена конкуренция, кризи и търсене на нови пазарни предимства, масовото навлизане на комуникационни и информационни технологии, необходимост от бърза и качествена промяна – това са факторите, наложили в практиката все повече дейности да се управляват като проекти.

ЕВРИСТА ЕООД оказва на своите клиенти квалифицирана системна помощ, осъществява ръководство и изпълнение на проекти:

  • Проучване и анализ на потребностите на клиента.
  • Проектно планиране.
  • Управление на риска.
  • Договаряне и сключване на договори с подизпълнители.
  • Ръководство и контрол на изпълнението, документиране и предаване на изпълнен проект.
  • Поддръжка на внедрените решения.
На ниво договаряне можете да се запознаете с нашата методология и готовност за поддържани стандарти.
  • Ще определим цикъла на живот на проекта.
  • Ще определим рамката на процесите и продуктите на управление, ресурсите и бюджета.
На ниво планиране и изпълнение ще имате отчетност и контрол на всеки етап. Вместо Вас ще организираме и управляваме проектния екип.
Ще поемем комуникацията и балансирането на интересите с една цел: завършен проект с максимален икономически ефект за възложителя.