• Какво представлява виртуализацията?
    Виртуализацията е софтуерна технология, която използва даден физически ресурс, какъвто е сървърът и го разделя на виртуални ресурси, наречени виртуални машини (VM’s). Благодарение на виртуализацията потребителите могат да консолидират физическите ресурси, освен това се опростяват внедряването и управлението и се намаляват нуждите от енергия и охлаждане.
  • Сървърна виртуализация
    Що се отнася до сървъра, виртуализацията прекъсва обвързаността между операционната система (OS) и подлежащия хардуер. Всички физически елементи на сървъра – дънна платка, I/O, CPU, памет – се пресъздават софтуерно.
Това означава, че на една физическа машина могат да бъдат едновременно пуснати в действие няколко, а не само една операционна система: всяка от тях работи в рамките на своята отделена виртуална среда. Това позволява на организациите да разполагат с няколко версии на една операционна система или различни операционни системи, работещи по едно и също време. Компаниите могат да използват на един сървър и Windows, и Linux, или различни версии на една и съща операционна система.
Чрез всички работещи едновременно виртуални машини сървърът използва своите ресурси поефективно и следователно на организацията е нужен по-малко физически хардуер за осъществяване на нейните цели. Това може да се види и по степента на оползотворяване на сървърите, които поддържат виртуални машини, в сравнение с модела „една операционна система, едно приложение“, който е стандартен начин за инсталиране на софтуер. Стандартният сървър обикновено работи при степен на оползотворяване на CPU средно между пет и петнадесет процента, докато сървър, поддържащ виртуални машини, ще осигури повисока ефективност – средно между 60 и 70 процента
Възможностите на виртуализацията отиват отвъд простото консолидиране на сървърите или избягване необходимостта от закупуване на нов хардуер. Виртуалните машини са независими от хардуера, на който работят, и в мрежата на компанията могат да бъдат премествани за оптимално използване на наличните ресурси. Копия на тези виртуални машини могат да бъдат запазвани и на други места за защита от следствията на сървърен срив.

Незабавни резултати от виртуализацията:

  • Намалени разходи за хардуер.
  • Оптимално натоварване на сървърите.
  • Лесно възстановяване на работоспособност след възникване на събитие.
  • По-ниски сметки за електричество, заради по-малкото сървъри!