Фирма ЕВРИСТА ЕООД извършва професионален ИТ АУТСОРСИНГ 1 на услуги в областта на информационните технологии (ИТ)
Всяка фирмена организация има основни, второстепенни и спомагателни дейности, за които се грижат съответните специалисти. Те имат нужда от работна среда, заплащане,осигуровки, развитие и обучение.
Всеки мениджър периодично оценява вложените средства и придобитите ползи. Често пъти се стига до икономически обоснованото решение част от неосновните дейности на фирмата да бъдат възложени на външна специализирана организация.
Така при по-ниски разходи получаваме професионално обслужване. Примери в това отношение са счетоводните къщи, юридическите кантори, куриерските и транспортни услуги, митнически и логистични услуги и т.н. Това е ИТ АУТСОРСИНГ – води до специализация, строги договорни отношения, известни, планирани и най-вече намалени разходи.
1. Извършваме проучване и анализ на нуждите на фирмата. Клиентът ни получава доклад за текущото си състояние, перспективи за развитие, възможни нови технологии и стратегията за внедряването им. Обхватът ни е:
 • Изграждане на нови офиси
 • Модернизиране и развитие на съществуваща инфраструктура
 • Акцентиране върху информационна сигурност, архивиращи и документни системи, непрекъснати работни процеси, управление и одит на информационната система
 • Внедряване и поддръжка на ERP (Enterprise Resource Planning) система
 • Внедряване и поддръжка на система за управление на връзките с клиентите (Customer relationship management – CRM)
 • Начин на поддръжка на информационната среда. Определяне на видовете дейности, за които на клиента е по-изгодно да бъдат възложени на външна организация
2. Предлагаме и изпълняваме тестови и пилотни решения, които биха подобрили качествено работата на клиента и при одобрение може да бъдат предвидени за бъдещо внедряване.
3. Оказваме съдействие при изготвяне на детайлен бюджет на фирмата в частта информационни технологии (ИТ).
4. Отдаваме под наем ИТ инфраструктура за работа на временно разкрити офиси и проекти с бюджет, който предполага ИТ структура за определен период от време.
5. Оказваме на своите клиенти квалифицирана системна помощ, осъществяваме ръководство и системна интеграция на проекти: проучване и анализ на потребностите на клиента, пред проектно планиране, договаряне и сключване на договори с подизпълнители, ръководство на изпълнението, предаване на изпълнен проект, поддръжка на внедрените решения.
6. Извършваме договорна абонаментна поддръжка на информационна среда.
 • БАЗОВО НИВО: хардуерна абонамента поддръжка на компютърна техника, периферия, офис техника и консумативи, комуникационни устройства. Особено ефикасно решение за големи фирми с разнообразна техническа база.
 • КОРПОРАТИВНО НИВО: абонаментна поддръжка на БАЗОВО НИВО с включена и пълна софтуерна поддръжка на системен и приложен софтуер. Седмични и месечни отчети, годишно планиране на ресурсите за информационни технологии и системна интеграция. Целево решение за малки и средно големи фирми с фокус върху дейностите си и желание за качествени информационни технологии при строго фиксиран бюджет.
1 Аутсорсинг
Цитат от Уикипедия (Wikipedia):
„Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.
Организацията, към която се изнася дейността, се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination). Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:
 • използване на външни/чужди компетенции
 • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
 • спестяване на финансови средства
 • повишаване на производителността и/или качеството
 • освобождаване на ресурси на компанията за основните й дейности.“